CJ's Pizza

  • Bar/Restaurant
  • Restaurant
709 Defiance St
Wapakoneta, OH 45895
(419) 738-4433