The Bridges Senior Living Residences

16101 S. Wapakoneta Rd
Wapakoneta, OH 45895
(419) 738-5483